Vés al contingut
Inserció Laboral

El programa, que aquest any incorpora algunes novetats i nous col·lectius com a possibles participants, es consolida, des de 2017, com a un dels programes de l’àrea d’inserció de la cooperativa que acumula més experiència en la seva gestió.

 

A continuació, pots consultar els resultats obtinguts la darrera convocatòria 2022-2023

indicatius mais

PROGRAMA MAIS

El programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social és un programa d’orientació laboral que promou la inserció laboral i social de les persones participants. Els objectius generals del programa són la millora de competències, habilitats i aptituds de cada persona per tal de millorar la seva ocupabilitat.

Els procediments del Programa formen part de les obligacions de l’entitat beneficiària de la subvenció per a la realització de les actuacions regulades en l’Ordre ORDRE EMT/183/2023, de 14 de juliol

 

A QUI VA DIRIGIT

 • Persones perceptores de l’RGC.  
 • Persones en risc o en situació d’exclusió social, acreditada mitjançant el certificat corresponent, dels col·lectius següents:  

 

a) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys en situació de risc o exclusió social.

b) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.

c) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors.

d) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i exreclusos.

e) Persones perceptores de l'ingrés mínim vital (IMV).

f) Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania o a l'ingrés mínim vital, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d'exclusió.

g) Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d'inserció en el món laboral.

 

 

NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS

El nombre de persones ateses per persona tècnica orientadora és de trenta. El nombre de destinataris/àries de l’RGC haurà de ser, com a mínim, el 40% del total de places per cada grup de 30.

 

COM ACCEDIR AL PROGRAMA 

 Les persones participants al Programa MAIS poden venir derivades de:

 • Oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya.  
 • Serveis socials especialitzats.  
 • Serveis socials bàsics.  
 • La borsa pròpia de l’entitat.  

 

REQUISITS 

Els destinataris/àries han d’estar inscrits en les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació o com a demandants de millora de feina en la data que iniciïn el programa i acreditar les condicions pròpies del col·lectiu destinatari.

 

QUÈ OFERIM? 

Els equips del MAIS estan composats per 2 professionals que treballen per la promoció de la inserció sociolaboral de les persones.

 • Tècnic/a d’orientació: A través de sessions individuals i/o grupals, la tècnica orientadora acompanya a la persona participant en la identificació i millora de les competències per a la seva ocupabilitat.
 • Tècnic/a de prospecció: La figura de prospecció aporta al programa una mirada més àmplia sobre el mercat laboral. La seva tasca, centrada en el coneixement del territori i el contacte amb empreses (ja sigui per a possibles contractacions o la gestió de pràctiques laborals), facilita la connexió entre persones en recerca de feina i empreses.

 

CONTINGUTS

Els continguts del programa es poden desglossar en els següents blocs:

 • Bloc 0. Competències clau. Context laboral. Identificació de competències de base i transversals.
 • Bloc 1. Diagnòstic de l’ocupabilitat i elaboració del pla individual d’inserció. Motivacions i interessos. Mercat de treball i ocupacions.
 • Bloc 2. Recerca de feina. Canals de recerca de feina. Eines de recerca de feina. Procés de selecció. Autoocupació.
 • Bloc 3. Formació. Formació en competències transversals. Formació en noves tecnologies. Programació, suport i seguiment de pràctiques professionals.
 • Bloc 4. Relació amb l’empresa., Prospecció d’empreses. Seguiment posterior a la inserció

 

INDICADORS

Els projectes han de garantir com a mínim un 20% d'inserció laboral sobre el total de places atorgades per cada punt d'actuació.

S’entén per persona inserida la inscrita com a participant en les mesures actives d’inserció que hagi treballat almenys 90 dies durant el període d’execució de l’actuació, amb una jornada de treball del 50% com a mínim.

PRÀCTIQUES A EMPRESES

Els programa ofereix la possibilitat de de programar un període de pràctiques professionals que es realitzaran en empreses del mercat ordinari o en administracions públiques. Aquest període de pràctiques s’ha de desenvolupar dins el termini d’execució del programa.

TEMPORALITZACIÓ DEL PROGRAMA 

Aquest programa va iniciar les accions amb data 11 de desembre del 2023 i la  finalització  és el 30 d’abril del 2024. 

QUI FINANÇA EL PROGRAMA? 

Projecte subvencionat amb el suport del Departament d’Empresa i Treball i cofinançat per la Unió Europea.